Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTY PRAWNE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne dotyczące nadawania stopni naukowych

Postępowania wszczęte przed dniem 1 października 2019 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Postępowania wszczęte po dniu 30 września 2019 roku

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Uchwała nr 4/IV/2021 Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora (z późn. zm.)

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree

Uchwała nr 2/II/OB/2022 Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie rekomendacji dotyczących dorobku naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie arykułów zgłaszanego do Rady Dyscypliny Psychologia jako podstawa ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego