Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mając na względzie brzmienie art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  wyznaczyła osobom z wszczętymi do dnia 30 kwietnia 2019 roku przewodami doktorskimi,  termin przedstawienia rozprawy doktorskiej do dnia 30 czerwca 2023 roku, pod rygorem zastosowania art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i zamknięcia przewodu doktorskiego w przypadku przekroczenia tego terminu.

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty,  Dziekan Wydziału Filozoficznego, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ,  ustala opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023 w wysokości 3.205,00 zł.

Przeczytaj Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku członkowie Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparli stanowisko wyrażone w liście otwartym (poznaj treść listu) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Psychologii PAN, dotyczącego publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” przez Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.02.2021....przeczytaj treść uchwały

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora ...zapoznaj się z rekomendacjami Rady Dyscypliny Psychologia

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree...

 

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022 roku Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących dorobku naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie artykułów zgłaszanego jako podstawa ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie psychologia....zapoznaj się z rekomendacjami Rady Dyscypliny Psychologia