Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODY DOKTORSKIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartości we wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Diagnoza zaburzeń osobowości w modelu dymensjonalnym"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ treningu pamięci roboczej na podejmowanie ryzykownych decyzji i wartościowanie odległych nagród w zależności od poziomu obciążenia poznawczego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Spostrzeganie dzieciństwa w biegu dorosłego życia"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zaangażowanie w działanie na przykładzie aktywności ukierunkowanych na samorealizację i na dobro innych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ dziennej aplikacji monochromatycznego światła niebieskiego na bioelektryczną aktywność mózgu i nastrój w zależności od chronotypu i typu okołodobowego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Specyfika humoru w kontekście relacji między emocjami a procesem myślenia kreatywnego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of pragmatics in language and social cognition development"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Sytuacja egzystencjalna adolescentów – wychowanków rodzin zastępczych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Sensory discrimination and its place in the structure of human cognitive abilities"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Czy kontrola podlega automatyzacji? Hipoteza oszczędności neuronalnej w samokontroli"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Predyktory wykonania zadań prospektywnych w życiu codziennym"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rozwój umiejętności oszukiwania w okresie dzieciństwa. Od działania do refleksji nad przekonaniami oszukiwanego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Prediction, learning and signals integration in the sense of agency"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Stygmatyzacja publiczna i osobista osób chorujących psychicznie w ujęciu egzystencjalnym - fenomenologiczno-hermeneutyczna analiza wypowiedzi seniorów"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The impact of lack of control on norm perception and conformity"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Task valuation intensifies mental effort and improves task performance without increasing mental fatigue: Investigations pertaining to the process of self-control"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Conscious Access to Short-Term Memory. From Theory to Measurement"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej (RAEM)"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Motywacyjne znaczenie wartości jako czynnika modyfikującego prężność psychiczną we wczesnej dorosłości"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Language experiences and cognitive control – assessment and interactions"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość jako stygmat. Psychologiczne aspekty społecznego wykluczenia osób nieheteroseksualnych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Comparing theories of consciousness: Theoretical and methodological advances"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Ujęcie metakliniczne"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ prezentacji postaci kobiecych w grach komputerowych na poziom seksizmu graczy"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Facing hypocrisy: cognitive dissonance and strategies of its reduction regarding value importance"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Cognitive and affective predictors of binge-watching among young adults"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Dynamika i uwarunkowania przymierza terapeutycznego a efekty psychoterapii grupowej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The influence of the time-of-day on the formation of false memories - behavioral and non-linear fMRI data analyses"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Model biomedyczny w psychopatologii i opozycja wobec niego. Perspektywa psychologiczna"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Eros wykluczony. Psychologiczna  problematyka  zdrowia  u osób o nienormatywnych tożsamościach i zachowaniach seksualnych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wybrane psychologiczne mechanizmy medytacji. Perspektywa nauczycieli medytacji w buddyzmie tybetańskim linii Karma Kagyu"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty rozwoju psychospołecznego młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Uwarunkowania psychologiczne i metody rozwijania wrażliwości moralnej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Nie po to się człowiek rodził, żeby umierał byle jak - doświadczenie sprawowania opieki paliatywnej na przykładzie lekarzy, pielęgniarek i psychologów"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość moralna w narracjach adolescentów. Badania eksploracyjne"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Poznawcze i dyspozycyjne determinanty zachowania kierowców w strefie dylematu w ruchu drogowym"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zdrowie psychiczne osób transpłciowych. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w kontekście stygmatyzacji społecznej"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tworzenie awatarów w grach komputerowych przez adolescentów a ich tożsamość i samoocena"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Poznawczo-społeczne uwarunkowania poczucia realizmu w wirtualnej rzeczywistości"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Systemy wartości i style przywództwa reżyserów oraz producentów a dobrostan i motywacja członków zespołu filmowego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ericksonowski life coaching jako metoda rehabilitacji psychologicznej dorosłych osób z fizyczną niepełnosprawnością"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Efekty pamięciowe przy wykorzystaniu negacji utajonej i negacji wprost"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rola symulacji sensoryczno-motorycznej w przetwarzaniu dźwięków emocjonalnych"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Poczucie sensu w życiu u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości i możliwości jego wzmacniania"

Tytuł rozprawy doktorskiej: " Dyadic coping – determinans and implications for the quality of the relationship"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Początki i końce psychoterapii. Hermeneutyczno-fenomenologiczna analiza doświadczeń własnych psychoterapeutów"

Tytuł rozprawy doktorskiej: " Guidance and career counselling in Luxembourg: a systemic psychological approach with empirical investigations and reflections"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Indywidualne  korelaty  agresji  reaktywnej  w warunkach  możliwości powstrzymania  się od odwetu"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ciało, które znaczy i naznacza. Logoterapeutyczna analiza doświadczenia otyłości"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Koncepcja siebie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie dorastania pozostających w różnym stopniu kontaktu z rodziną"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rola kompetencji rodzicielskiej w kształtowaniu się dojrzalszej teorii umysłu u dzieci w średnim dzieciństwie"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Żałoba niepodzielona. Analiza fenomenologiczna doświadczenia żałoby po samobójczej śmierci bliskiego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe równoważenia obowiązków życia rodzinnego i zawodowego przez młode matki"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Colors of Pain: Investigation of the Factors Influencing the Effects of Colours on Pain Perception"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "How do  language proficiency and immersion experience modulate interference between languages? Mechanisms underlying language processing in multilinguals"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Preferencja spójności i wiek badanych jako moderatory sekwencyjnych technik wpływu społecznego"

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Poznawcze i społeczne uwarunkowania tendencji do antropomorfizacji wirtualnych agentów konwersacyjnych"